ÕPPEAASTA 2015/2016

ÕPPEAASTA 2015/2016

Austatud koolipere!

Kõik algab uuesti, just täpselt nagu ennegi ja natukene teisiti

Kool algab ja õige pea hakkab koolielu sujuma oma igapäevases rütmis. Tean ja loodan, et avatus, uuendusmeelsus, koostöö, vastastikune austus ja lugupidamine jätkub. Õppimist ei saa võtta kui meelelahutust. Soovime, et meie õpilased saaksid parima hariduse, et elus väga hästi oma asjadega toime tulla. Koolipere peab oskama näha ja väärtustada oma loodus-, kooli- ja hingemaastikke. Koolis teeb rõõmu see, kui saab toetada algatust (ka õpilaste oma), millest kasvab ettevõtmine, kus mõeldakse laiemalt, arvestatakse üksteisega ja nähakse ikka uusi perspektiive. Usalduslik ja pingevaba õhkkond koolis on loonud soodsad tingimused loovuseks, arenguks, õppimiseks ja konstruktiivse kriitika olemasoluks. Inimest on võimatu ette valmistada tööeluks, kasvatamata temas kohusetunnet, arendamata silmaringi ja loogilist mõtlemist. Traditsioonide kujundajad oleme meie ise. Traditsioonid olid, on ja jäävad.                                

Kohe-kohe esitleme kooli ja Pühajärve Haridusseltsi ühistöös ilmunud kooli almanahhi „Minu sinikuldne Pühajärv“. Pühajärv on läbi aegade oluline meie koolile, ta on kandnud ja vahendanud kuuluvustunnet. Pühajärve ja kooli eredamaks ühishetkeks on traditsiooniline nn kivi uputamine. See hetk on fikseeritud ka koolilaulus: „Aastaid astub õpilaste rivi. Kloostrisaar neid saabumisi teab. Kantakse me kooli kalliskivi, lõpuklass ta vette viima peab.“

See aasta on pühendatud läbivale teemale MEEDIA, mis kätkeb endas väärtus-, sotsiaalse- ja suhtluspädevuse aluseid. Läbiva teema MEEDIA motoks võiks olla LOGI! ja BLOGI! või ÜTLE SÕNA SEKKA! või KIRJUTA END AJALUKKU! Õpilased teevad oma valiku.

Selle aasta alguses püstitan meie koolile 4 eesmärki:
õpetada oskust ise mõelda – iseseisvaks mõtlemiseks on vaja üldharidust ja lugemust. See ei teki tühjalt kohalt;
õpetada  vastutustunnet – kujundada õpilastes hoiakuid ja väärtusi;
õpetada töökust, pingutamist ja paindlikkust ning arusaamist, et edu aluseks on algatusvõime;
õpetada tarkust (nutivahendid aitavad küll leida õigeid vastuseid, kuid hariduse ja harituse põhialused on teadmised), vahet teha olulisel ja mitteolulisel.

Kevadel saatsime teele järjekordse lennu. Kooli lõpetanud andsid endast killukese Pühajärve kooli ajalukku, kooli seinale jääb nende loovtöö „Kameeleon“. Nad suutsid muuta oma värvi vastavalt vajadustele ja võimalustele. Oma edasise haridustee valik on neil juba tehtud. 5 õpilast jätkavad oma haridusteed gümnaasiumites: 3 õpilast Otepääl, üks Tartu Miina Härma ja üks Tartu Tamme Gümnaasiumis. Viis noormeest valisid haridustee jätkamise kutsehariduskeskustes. Eelmisel kooliaastal rõõmustasid õpilased kooliperet heade esinemistega aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel. Meeldejäävaks kujunes KESKKONNA – aasta, mille moto oli „Hoiame kokku!“. Õpilasesinduse eestvõttel võeti vaatluse alla õpikute ja teiste õppevahendite korrashoid. Arutleti säästlikkuse vajalikkuse üle igapäevases elus.                                                                                                        
Rõõmu oleme tundnud koolimajas tegutsevatest lasteaiarühmadest ja lastesõbralikest õpetajatest.  Head tulemused  ja positiivne tagasiside rahulolu-uuringutest on  saavutatud tänu meie lasteaia ja kooli tublide õpetajate järjekindlale tööle.

Plusspoolel on eesmärgistatud kooliaastad, mis pakuvad õpilastele erinevaid tegutsemis-võimalusi, osalemine kogu kooliperega pranglimisvõistlustel ja erinevatel loodusüritustel ning püüe toetada haridusliku erivajadusega õpilasi. Kindlasti on oma osa ka meie väikesel koolimajal, turvalisel keskkonnal ja toetaval kogukonnal.  

Kooli õpilaskond täienes kümne 1. klassi õpilasega, keda hakkab juhendama klassiõpetaja Krista Sumberg.                                                                                                            

Ees on ootamas  huvitav kooliaasta …   

Miia Pallase
Pühajärve Põhikooli direktor

You may also like...